22 juni, 2024

Beleggen in obligaties: Jouw slimme start naar financieel succes

Inhoud

Beleggen in obligaties is voor veel mensen een betrouwbare weg naar financieel welzijn. Ze worden vaak gezien als een veiliger alternatief voor aandelen en bieden consistente inkomsten via rentebetalingen. Dit artikel is bedoeld om een duidelijk overzicht te geven van wat obligaties zijn, waarom ze een waardevolle aanvulling kunnen zijn op jouw beleggingsportfolio, en welke factoren van invloed zijn op hun waarde en veiligheid.

Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een vorm van een schuldbewijs uitgegeven door een entiteit zoals een overheid, een gemeente, of een bedrijf. Wanneer je als belegger een obligatie koopt, leen je in feite geld uit aan de uitgever. In ruil daarvoor belooft de uitgever je periodiek rente te betalen over het geleende bedrag en het volledige bedrag terug te betalen op een afgesproken datum in de toekomst. Deze vastgestelde einddatum wordt de vervaldatum genoemd.

Waarom beleggen in obligaties?

Obligaties trekken beleggers aan die op zoek zijn naar minder risico en stabiele inkomsten. Ze worden over het algemeen als veiliger beschouwd dan aandelen omdat ze vaste rentebetalingen bieden en voorrang hebben in de afwikkeling van claims bij faillissement van de uitgever. Daarbij kan de diversificatie van een portfolio door het opnemen van obligaties bijdragen aan het verminderen van het totale beleggingsrisico.

Risico’s van obligaties

Hoewel obligaties als minder riskant worden beschouwd, zijn ze niet zonder risico’s. Belangrijke risico’s omvatten:

 • Kredietrisico: De kans dat een uitgever zijn financiële verplichtingen niet nakomt.
 • Renteveranderingsrisico: Wanneer de rentevoeten stijgen, dalen de prijzen van bestaande obligaties.
 • Liquiditeitsrisico: Sommige obligaties kunnen moeilijk te verkopen zijn als er niet genoeg kopers op de markt zijn.

Staats- en bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Deze obligaties worden uitgegeven door nationale of lokale overheden. Vaak worden ze gezien als een van de veiligste investeringen, vooral als ze worden uitgegeven door financieel stabiele landen. De middelen die hiermee worden opgehaald, zijn meestal bestemd voor de financiering van infrastructuur of overheidsuitgaven.

Bedrijfsobligaties

Uitgegeven door bedrijven, deze obligaties dragen doorgaans een hoger risico en daarom ook een hogere rente dan staatsobligaties. De fondsen die via bedrijfsobligaties worden opgehaald, zijn bedoeld voor uitbreiding, het financieren van nieuwe initiatieven of het beheren van bestaande schulden.

Verschillende varianten obligaties

Er zijn verschillende soorten obligaties, elk met unieke eigenschappen en risicoprofielen:

 • Eeuwigdurende obligaties: Deze hebben geen vervaldatum, waardoor ze in theorie voor altijd rente uitkeren.
 • Converteerbare obligaties: Bieden de optie om te worden omgezet in aandelen van de uitgevende instelling.
 • Obligaties met variabele rente: De rente op deze obligaties wordt periodiek aangepast aan de marktrente.
 • Ondergeschikte obligaties: Deze worden pas terugbetaald nadat andere schuldeisers zijn betaald in het geval van een faillissement van de uitgever.

Waar kan je obligaties kopen?

Obligaties zijn verkrijgbaar via banken, makelaars, en soms direct van de uitgever. Ze worden verhandeld op open markten net als aandelen. De prijs van obligaties kan boven of onder de nominale waarde liggen, afhankelijk van veranderingen in de rentevoet en de kredietwaardigheid van de uitgever.

Wat bepaalt de prijs van obligaties?

De prijs van obligaties wordt beïnvloed door verschillende factoren:

 • Marktomstandigheden: Economische omstandigheden en de algemene vraag naar obligaties kunnen hun marktwaarde beïnvloeden.
 • Rentebeleid: Veranderingen in het beleid van centrale banken kunnen een direct effect hebben op de waarde van obligaties.
 • Kredietwaardigheid van de uitgever: Een hogere kredietwaardigheid betekent een lager risico, wat doorgaans resulteert in lagere rentevoeten.
 • Looptijd: Langlopende obligaties hebben meestal een hoger renterisico, aangezien hun lange looptijd hen gevoeliger maakt voor renteschommelingen.
 • Inflatieverwachtingen: Als inflatie wordt verwacht te stijgen, zullen obligaties met vaste rente minder aantrekkelijk worden, wat hun prijzen drukt.

Beleggen in obligaties kan een verstandige keuze zijn voor diegenen die streven naar een gebalanceerd portfolio met gereduceerd risico. Door verschillende soorten obligaties te combineren, kan een belegger genieten van zowel veiligheid als potentieel aantrekkelijke rendementen, afgestemd op persoonlijke financiële doelen en risicotolerantie. Dit alles maakt obligaties tot een fundamenteel element voor elke serieuze belegger.

Veelgestelde vragen

 1. Wat is het verschil tussen een obligatie en een aandeel?
  • Een obligatie is een schuldinstrument dat de houder recht geeft op periodieke rentebetalingen en de terugbetaling van de hoofdsom op een vooraf bepaalde datum. Een aandeel vertegenwoordigt een eigendomsbelang in een bedrijf, waarbij de houder recht heeft op een deel van de winstuitkering (dividend) en kan profiteren van waardestijging van het aandeel.
 2. Hoe wordt de rente op een obligatie bepaald?
  • De rente, of couponrente, op een obligatie wordt vastgesteld door de uitgever op basis van de heersende marktrente en de kredietwaardigheid van de uitgever op het moment van uitgifte. Deze rente blijft doorgaans constant gedurende de looptijd van de obligatie.
 3. Wat gebeurt er met obligaties als de rentevoeten stijgen?
  • Als de rentevoeten stijgen, dalen de prijzen van bestaande obligaties, omdat nieuw uitgegeven obligaties waarschijnlijk een hogere rente zullen bieden, waardoor oudere obligaties met lagere rentes minder aantrekkelijk worden.
 4. Kan ik mijn obligaties verkopen voordat ze vervallen?
  • Ja, de meeste obligaties kunnen worden verhandeld op de secundaire markt, wat betekent dat je ze kunt verkopen voordat ze aflopen. De verkoopprijs hangt af van de huidige marktrente, de kredietwaardigheid van de uitgever, en andere marktfactoren.
 5. Zijn er belastingvoordelen verbonden aan het investeren in obligaties?
  • Ja, sommige obligaties, zoals gemeentelijke obligaties in de VS, bieden belastingvrijstelling op zowel de federale als de staatsbelasting op de rente-inkomsten. Het is belangrijk om je lokale belastingregels te raadplegen om te zien welke voordelen van toepassing zijn.
 6. Wat is een obligatiefonds en hoe verschilt het van individuele obligaties kopen?
  • Een obligatiefonds is een fonds dat belegt in een gediversifieerde portefeuille van obligaties, waardoor beleggers kunnen deelnemen met minder kapitaal en profiteren van professioneel beheer. Dit biedt meer diversificatie en gemak dan het zelf kopen van individuele obligaties.
 7. Hoe beïnvloedt inflatie de waarde van mijn obligaties?
  • Inflatie kan de koopkracht van de rentebetalingen en de hoofdsom van obligaties eroderen. Bij een hoge inflatie worden de vaste inkomsten uit obligaties minder waardevol, wat kan leiden tot lagere prijzen voor bestaande obligaties.
 8. Wat betekent de rating van een obligatie?
  • De rating van een obligatie, gegeven door kredietbeoordelingsbureaus zoals Moody’s en Standard & Poor’s, geeft een indicatie van het kredietrisico verbonden aan de obligatie. Hogere ratings (bijvoorbeeld AAA) wijzen op een lager risico van wanbetaling, terwijl lagere ratings (bijvoorbeeld B) hogere risico’s aangeven.
 9. Wat zijn ‘junk’ obligaties?
  • ‘Junk’ obligaties zijn obligaties met een hoge opbrengst maar ook een hoog risico, vaak beoordeeld als BB of lager door kredietbeoordelingsbureaus. Ze bieden hogere rentevoeten om beleggers te compenseren voor het verhoogde risico van wanbetaling.
Facebook
Twitter
LinkedIn